<<< เอกสารประชาสัมพันธ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม >>>
แบบ ทน.3- บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
หลักเกณฑ์เสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2563
แบบ KS-62 แบบฟอร์มยืนยันรายละเอียดงบประมาณโครงการทำนุฯ 2562
แบบ ทน6. แบบฟอร์มยืนยันข้อเสนอโครงการทำนุฯ 2562
แบบยืนยันและติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2561
DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202-3 , 055-961148
งานวิจัยสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 055-961204 - 6
หน่วยสนับสนุน 055-961203 , 055-961208 , 055-961143
fax. 055-961148