กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 055-961202 งานวิจัยสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 055-961204 หน่วยสนับสนุน 055-961208 mekong_salween@nu.ac.th

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Proposal Bank / REPORTING

ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงฯ / รายงานผลการดำเนินงาน

Publications

เอกสารเผยแพร่ทำนุบำรุงฯ

Format document

แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

Meeting document

เอกสารการประชุมทำนุบำรุงฯ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านทำนุฯ

Read More

สื่อวิีดิทัศน์

Read More

ปฏิทินกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Read More

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาะวิน

Mekong-Salween Civilization Studies Jouranl

Click here

ข่าวประชาสัมพันธ์