กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

Author:

บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ณ วัดปากพิงตะวันออก

8

บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ณ วัดปากพิงตะวันออก

9

 

       เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดปากพิงตะวันออก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจรินทร เสโตบล หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีพลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบทเมืองพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ วัดปากพิงตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เป็นต้น

     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบค่ายจำลอง ลานพระบรมรูป และเหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นตากสินมหาราชปากพิง เพื่อถวายอุทิศบุญแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอุทิศแก่เหล่าวิญญานทหารกล้า ทุกชาติ ทุกภาษา ตลอดจนสัตว์สงคราม และสัตว์มีคุณที่ตายในพื้นที่การรบในบริเวณบ้านปากพิงตะวันออก โดยอ้างอิงหลักฐานจากข้อความทางประวัติศาสตร์การรบในสมัยพระเจ้าตากสินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาตั้งทัพเพื่อสู้รบกับพม่าในบริเวณวัดปากพิง โดยกำหนดจัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดปากพิงตะวันออก

ผ้าปักจักสาน

1910613

เล่าเกร็ดอารยธรรม…ม.นเรเศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่องค์ภูมิพล

191062

 

191061

 

สิบสี่สิงหาคมปีสี่สอง                               วันพรักพ้องหกรอบพระชันษา
ม.นเรศวรทูลเกล้าถวายปริญญา              ด้วยมุทิตาทั้งจงรักและภักดี
เทิดพระเกียรติดุษฎีวิทยาศาสตร์             การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินี้
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชีวี                          ป่าไม้มีชุ่มชื่นและยืนยง
อีกน้ำท่วมน้ำแล้งทรงแก้ไข                     น้ำเสียให้บำบัดตามประสงค์
พัฒนาที่ดินให้คืนคง                                 จัดสรรลงชาวไทยได้ทำกิน
ความพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่              อันหลากหลายชีวภาพอุดมสิน
รู้จักสร้างรู้จักทำทรัพย์ในดิน                    ใช้ชีวินเรียบง่ายรายได้มี
นเรศวรร่วมใจให้รำลึก                              ด้วยสำนึกผืนแผ่นดินสมบูรณ์นี้
พระมหากรุณาอันมากมี                            น้อมชีวีจดจารในไทยนิรันดร์

       …กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร…

 

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมช่างสิบหมู่ “ผ้าปักจักสาน” เพื่อพัฒนาสู่สินค้าต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง

16106101

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมช่างสิบหมู่
“ผ้าปักจักสาน” เพื่อพัฒนาสู่สินค้าต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง

161061
click ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครโครงการที่นี่ click

      รับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปัก วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้

      รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมงานด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น ช่างสิบหมู่ประเภทต่าง ๆ นับเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น การปัก เป็นงานฝีมือที่มีความประณีต ละเอียดอ่อนสูง ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้สตรีหันมาปักผ้าด้วยมือในรูปแบบต่าง ๆ กันมากขึ้น และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดการอบรม ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปัก’ ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปักในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรมของไทยด้วยเทคนิคการปักให้กับนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป”

     นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “การอบรม ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปัก’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยงานปัก ๒ ประเภทคือ งานปักผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วิทยากรโดยคุณประภัสสร รามณรงค์ เจ้าของร้าน Needlearts corner และงานปักผ้า วิทยากรโดยคุณภธิรา จิตตะสนธิ เจ้าของร้าน Arromdee Hobby cafe’ ที่จะอบรมให้ความรู้ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ลวดลาย ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติปักกับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และปักกับชิ้นงาน เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าผ้า หมวก เป็นต้น

     จึงขอเชิญผู้ประกอบการ (SME) ผู้ประกอบการรายเดียว กลุ่มโอทอป (OTOP) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาเองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการฝึกอบรม หรือให้ทางผู้จัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง และผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง พร้อมทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างส่ง จำนวน ๑ ชุด

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๑, ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗ และ www.nuac.nu.ac.th สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ คนเท่านั้น

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ภูมิพล

08106101

081061

พิพิธภัณฑ์ผ้าเส้นทางการเรียนรู้
ศูนย์กลางสู่ภูมิปัญญาผ้าทอนี้
มหาวิทยาลัยนเรศวรจำจงดี
ด้วยบารมีแห่งองค์ภูมิพล
กำเนิดโดยร้านจิตรลดาเมื่อแรกเริ่ม
ช่วยส่งเสริมศิลปาชีพทุกแห่งหน
ด้วยดำริในหลวงห่วงปวงชน
ช่วยคนจนยากไร้ให้มีกิน
…ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เล่าเกร็ดอารยธรรม…๙ ตุลาคม ๒๕๓๒ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

04106103

04106102

นามมหาวิทยาลัยนเรศวร                งามเลิศล้วนชวนรำลึกถึงความหลัง
จากวศ.มศว.สานพลัง                     เกียรติคุณยังล้ำเลิศบรรเจิดนาม
วันที่ ๙ ตุลา ปี ๓๒                          วันพรักพ้องคล้องใจให้เกรงขาม
องค์ภูมิพลพระราชทานนาม           แสนงดงามนามกษัตริย์ผู้เกรียงไกร
ประสูติกาลจำเริญวัย ณ เมืองนี้      สองแควที่พระราชวังจันทน์จดจำไว้
เป็นมหาอุปราชกอบกู้ไท               คุณูปการยิ่งใหญ่ให้ธานี
๒๙ กรกฎา ปี ๓๓                           กำเนิดนามก่อตั้งสถาบันนี้
วันครองราชย์ครบรอบ ๔๐๐ ปี       เป็นศักดิ์ศรีเกริกก้องพสุธา
ลำดับเจ็ดมหาวิทยาลัยนเรศวร      แสนชื่นชวนภูมิใจเป็นหนักหนา
รำลึกในพระมหากรุณา                   น้อมวิญญาเทิดไว้เหนือชีวี
            กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพลงดอกเสลา…Power Cheer ๙ กันยายน ๒๕๖๑

04106101

041061

เพลงดอกเสลา ในกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

เล่าเกร็ดอารยธรรม…นนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

25096102

25096101

นนทรีคือดอกไม้ประจำจังหวัด              สองแควจัดปลูกไว้เรียงรายล้น
สีเหลืองสด 5 กลีบงดงามบน                ช่อยาวยลยินยามอร่ามตา
เป็นพันธุ์ไม้โตเร็วและปลูกง่าย             ทนทานได้ทุกสภาพอากาศหนา
ออกดอกช่วงกุมภาถึงพฤษภา              แล้วแต่ฟ้าอากาศแต่ละปี
ดอกนนทรีกลิ่นหอมอ่อนระรื่น              แสนชวนชื่นปลูกประดับรับราศี
ริมทะเล ริมถนน สาธารณะมี                กันลมดีให้ร่มเงาเราฉ่ำเย็น
นนทรีเป็นไม้พืชตระกูลถั่ว                   สรรพคุณทั่วเปลือกฝักยอดที่เห็น
         ทั้งยังบำรุงดินสมบูรณ์เป็น                  สวยงามเด่นดอกไม้เมืองสองแคว

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

IMG_240825096102

 

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

IMG_240825096101

     เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรลดา ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทครั่ง ไทดำ และชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการในพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการขายท่องเที่ยวในรูปแบบพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “Table Top Sale” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือไปยังภาคใต้ต่อไป

 

 

 

 

 

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเขตภาคเหนือตอนล่าง สู่ต้นแบบระดับประเทศ

18096102

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเขตภาคเหนือตอนล่าง
สู่ต้นแบบระดับประเทศ

18096101

      เมื่อวันที่ ๖ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ๑๘ ชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๖ ชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบในระดับประเทศ โดยมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกเป็นผู้ดำเนินการ

     การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น ๆ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบให้มีความสมบูรณ์แบบ

     สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนี้ ดำเนินงานโดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแนวคิดเพื่อพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้าน ทำให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน และทุกอย่างขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง มีการจัดทำแผนธุรกิจ ปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน ที่ใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลอย่างยั่งยืน

     โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงนับเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented)พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป