กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

Author:

ร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

27116106

ชม “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” รูปภาพแห่งความทรงจำ
ความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่าง ๆ
จากผู้ส่งภาพเข้าร่วมจัดแสดง รำลึก “พระมหากรุณาธิคุณ” ผ่าน ๙ กวีวีดิทัศน์

จารึก “๑ คน ๑ ปณิธานสานคำพ่อ” ร้อยเรียงคำปณิธานตามคำสอนพ่อ ประดับบนต้นไม้ของพ่อ
…ณ ชั้น ๔ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดการอบรม “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า” แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

99991

จัดการอบรม “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า”
แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก
สร้าง ๕ ลวดลายใหม่ สู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ

9999

     เมื่อวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กลุ่มแม่บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า” โดยเป็นการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าหนองหญ้าปล้อง กลุ่มแม่บ้านผารังหมี และกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมซำรัง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในการออกแบบและทอผ้าลวดลายใหม่จำนวน ๕ ลาย ประกอบด้วยเทคนิคมัดหมี่ ๔ ลวดลายคือ ลายปีบกาสะลอง, ลายปีบขาว, ลายนนทรี, ลายดอกเสลา และเทคนิคยก ๔ ตะกอลายดอกเสลาอีก ๑ แบบ ทั้งนี้ปีบนับเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลก นนทรีเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ส่วนดอกเสลาเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการอบรมนั้นเริ่มตั้งแต่การสอนมัดลาย การย้อมสี การเปลี่ยนเส้นใยจากไหมประดิษฐ์และฝ้าย เป็นเรยอนผสมฝ้าย ไปจนถึงการถักทอเป็นผืนผ้าทั้ง ๕ ลวดลาย ซึ่งเรยอนเป็นหนึ่งเส้นใยธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติเพิ่มความนิ่มและความทิ้งตัวของผ้า เมื่อทอสำเร็จเป็น ๕ ลวดลายต้นแบบแล้ว จะมีการนำผ้าทอมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ ชิ้น และเคหะสิ่งทอจำนวน ๕ ชิ้น เพื่อเป็นสินค้าต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่างต่อไป

     การอบรมการออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในครั้งนี้ เกิดจากทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเล็งเห็นว่า จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีกลุ่มทอผ้าจำนวนมาก แต่ยังขาดความรู้และศักยภาพในการพัฒนาผ้าทอของกลุ่มให้แข่งขันกับจังหวัดอื่น ๆ ได้ ดังนั้น จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เป็นการออกแบบลวดลายผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยจะเป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านแฟชั่นและการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (Function) เพื่อที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มทอผ้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรยากาศพิธีเปิด “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

11126102

11126101

๕ ธันวาชาวประชาเคยแซ่ซ้อง
ไทยทั้งผองพร้อมใจสรรเสริญ
ถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
จงรักเกินสุดยิ่งพรรณนา
๕ ธันวาปีนี้ร่วมตั้งจิต
เฝ้าอธิษฐานส่งสู่แผ่นฟ้า
ขอพระองค์ทรงเกษมเปรมปรีดา
น้อมวิญญาจงรักและภักดี
…น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เล่าเกร็ดอารยธรรม…วันดินโลก

07126101

071261

จากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก
เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดเดือนธันวาคมนี้

40

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดเดือนธันวาคมนี้

01

 

     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานประกอบด้วย

    – การจัดแสดง “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่าง ๆ จากผู้บริหาร นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งเข้าร่วมจัดแสดง พิเศษสุด ชุดพระบรมฉายาลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จำนวน ๑๓ ครั้ง จากนายบัญชา วาจาสุวรรณ เจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชา

    – รำลึก “พระมหากรุณาธิคุณ” ผ่าน ๙ กวีวีดิทัศน์ ได้แก่ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์, ร้อยบรรเลง ๔๘ บทเพลงพระราชนิพนธ์, ๙ เมนูพระกระยาหารทรงโปรด, ปีบ ต้นไม้ของพ่อ จากมือแม่, พระราชทานนามมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสู่พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบ

    – จารึก “๑ คน ๑ ปณิธานสานคำพ่อ” ร่วมเขียนคำปณิธานตามคำสอนพ่อ ประดับบนต้นไม้ของพ่อ สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักหอสมุด และวันที่ ๒๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ และ www.nuac.nu.ac.th

เล่าเกร็ดอารยธรรม…วันสิ่งแวดล้อมไทย

03126101

031261

วันสิ่งแวดล้อมไทย ๔ ธันวาคมของทุกปี…ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลและกล่าวเตือนสติให้พวกเราตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อนล่วงหน้า…เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

๓ ธันวาคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

27116106

๓ ธันวาคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

27116103 

     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ” วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     – ชม “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” รูปภาพแห่งความทรงจำ ความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่าง ๆ จากผู้ส่งภาพเข้าร่วมจัดแสดง
     – รำลึก “พระมหากรุณาธิคุณ” ผ่านวีดิทัศน์ เช่น พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์, ร้อยบรรเลง ๔๘ บทเพลงพระราชนิพนธ์, 9 เมนูพระ กระยาหารทรงโปรด, พระราชทานนามมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสู่พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบ
     – จารึก “๑ คน ๑ ปณิธานสานคำพ่อ” ร้อยเรียงคำปณิธานตามคำสอนพ่อ ประดับบนต้นไม้ของพ่อ สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
               วันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
               วันที่ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี
               วันที่ ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักหอสมุด
               วันที่ ๒๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
     ขอเชิญชมนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ และ www.nuac.nu.ac.th

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

27116105

27116104

ชมสุดยอดผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย
ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิด งานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

28

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิด 
งานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑


17

 

         เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑” โดยวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดงานถนนสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก มีนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี และวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

      ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบไทย ๆ การแต่งกายย้อนยุค อาหารพื้นถิ่น การละเล่นโบราณ การประกวดกระทงฝีมือ กิจกรรมถนนสองแควแลอดีต ประกอบด้วยรำกลองยาว ดนตรีพื้นบ้านมังคละ รำวงย้อนยุค การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม มีชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานและลอยกระทง ณ ลำน้ำน่านกันอย่างเนืองแน่น

     งานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคม ชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีไทย