กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

E-Book

เล่าเรื่ององค์ภูมิพล

1708603

1708604

     “หากว่ากษัตริย์คือเทพลงมาจุติตามที่หลายคนกล่าวไว้ เช่นนั้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คงเป็นเช่นองค์สูงสุดแห่งเทพทั้งปวง เป็นพระโพธิสัตว์เสด็จฯ ลงมาโปรดปวงชนชาวไทยเป็นแน่แท้” ยิ่งค้นคว้าศึกษายิ่งลึกซึ้ง หัวใจจึงเต็มตื้นชื่นเหลือล้น ดุจองค์เทพจุติบันดาลดล ให้ปวงชนพ้นทุกข์สุขร่มเย็น จริยาวัตรงดงามตามแบบอย่าง ทุกก้าวย่างบากบั่นทำให้เห็น อีกคำสอนตรึงใจใช้ให้เป็น จดจารเน้นแน่นหนักปักกมล

หนังสือ E-BOOK เล่าอารยธรรม

book13

book14

click หนังสือ E-BOOK เล่าอารยธรรม click

     เพราะเรื่องราวรายรอบ ล้วนมีคุณค่า ความหมาย…เติมเต็มชีวิตด้วยหลากหลายภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความผูกพัน ภาคภูมิและด้วยหัวใจ