กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วีดิทัศน์เล่าเรื่ององค์ภูมิพล

27116106
03126101
191062
08106101
04106103
2710601
1210601
0109604
3112594
712591