กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์

จัดการอบรม “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า” แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

99991

จัดการอบรม “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า”
แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก
สร้าง ๕ ลวดลายใหม่ สู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ

9999

     เมื่อวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กลุ่มแม่บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า” โดยเป็นการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าหนองหญ้าปล้อง กลุ่มแม่บ้านผารังหมี และกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมซำรัง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในการออกแบบและทอผ้าลวดลายใหม่จำนวน ๕ ลาย ประกอบด้วยเทคนิคมัดหมี่ ๔ ลวดลายคือ ลายปีบกาสะลอง, ลายปีบขาว, ลายนนทรี, ลายดอกเสลา และเทคนิคยก ๔ ตะกอลายดอกเสลาอีก ๑ แบบ ทั้งนี้ปีบนับเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลก นนทรีเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ส่วนดอกเสลาเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการอบรมนั้นเริ่มตั้งแต่การสอนมัดลาย การย้อมสี การเปลี่ยนเส้นใยจากไหมประดิษฐ์และฝ้าย เป็นเรยอนผสมฝ้าย ไปจนถึงการถักทอเป็นผืนผ้าทั้ง ๕ ลวดลาย ซึ่งเรยอนเป็นหนึ่งเส้นใยธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณสมบัติเพิ่มความนิ่มและความทิ้งตัวของผ้า เมื่อทอสำเร็จเป็น ๕ ลวดลายต้นแบบแล้ว จะมีการนำผ้าทอมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ ชิ้น และเคหะสิ่งทอจำนวน ๕ ชิ้น เพื่อเป็นสินค้าต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่างต่อไป

     การอบรมการออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในครั้งนี้ เกิดจากทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเล็งเห็นว่า จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีกลุ่มทอผ้าจำนวนมาก แต่ยังขาดความรู้และศักยภาพในการพัฒนาผ้าทอของกลุ่มให้แข่งขันกับจังหวัดอื่น ๆ ได้ ดังนั้น จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เป็นการออกแบบลวดลายผ้าทอของจังหวัดพิษณุโลก และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยจะเป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านแฟชั่นและการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ (Function) เพื่อที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มทอผ้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดเดือนธันวาคมนี้

40

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดเดือนธันวาคมนี้

01

 

     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานประกอบด้วย

    – การจัดแสดง “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่าง ๆ จากผู้บริหาร นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งเข้าร่วมจัดแสดง พิเศษสุด ชุดพระบรมฉายาลักษณ์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จำนวน ๑๓ ครั้ง จากนายบัญชา วาจาสุวรรณ เจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชา

    – รำลึก “พระมหากรุณาธิคุณ” ผ่าน ๙ กวีวีดิทัศน์ ได้แก่ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์, ร้อยบรรเลง ๔๘ บทเพลงพระราชนิพนธ์, ๙ เมนูพระกระยาหารทรงโปรด, ปีบ ต้นไม้ของพ่อ จากมือแม่, พระราชทานนามมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสู่พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบ

    – จารึก “๑ คน ๑ ปณิธานสานคำพ่อ” ร่วมเขียนคำปณิธานตามคำสอนพ่อ ประดับบนต้นไม้ของพ่อ สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักหอสมุด และวันที่ ๒๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ และ www.nuac.nu.ac.th

๓ ธันวาคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

27116106

๓ ธันวาคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

27116103 

     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ” วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     – ชม “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” รูปภาพแห่งความทรงจำ ความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่าง ๆ จากผู้ส่งภาพเข้าร่วมจัดแสดง
     – รำลึก “พระมหากรุณาธิคุณ” ผ่านวีดิทัศน์ เช่น พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์, ร้อยบรรเลง ๔๘ บทเพลงพระราชนิพนธ์, 9 เมนูพระ กระยาหารทรงโปรด, พระราชทานนามมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสู่พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๗ แบบ
     – จารึก “๑ คน ๑ ปณิธานสานคำพ่อ” ร้อยเรียงคำปณิธานตามคำสอนพ่อ ประดับบนต้นไม้ของพ่อ สัญจรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
               วันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
               วันที่ ๑๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี
               วันที่ ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักหอสมุด
               วันที่ ๒๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
     ขอเชิญชมนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๔ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ และ www.nuac.nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิด งานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

28

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิด 
งานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑


17

 

         เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑” โดยวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดงานถนนสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก มีนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี และวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

      ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบไทย ๆ การแต่งกายย้อนยุค อาหารพื้นถิ่น การละเล่นโบราณ การประกวดกระทงฝีมือ กิจกรรมถนนสองแควแลอดีต ประกอบด้วยรำกลองยาว ดนตรีพื้นบ้านมังคละ รำวงย้อนยุค การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม มีชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานและลอยกระทง ณ ลำน้ำน่านกันอย่างเนืองแน่น

     งานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคม ชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีไทย

ผู้อำนวยการและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว”

01

ผู้อำนวยการและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว”

02

 

        เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์ บุคลากร เข้าร่วมการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว” จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระดมแนวคิด กำหนดทิศทางและพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

     ภายในงานประกอบด้วย การเสวนา การพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จากหน่วยงานเครือข่าย การเสวนาวิชาการ กระบวนการคิด – เล่า – จัด Exhibition อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายประชา สุขสบาย นักจัดการความรู้อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จากนั้นเป็นพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเสวนา เป็นการนำชมพิพิธภัณฑ์บัญชา คลังแห่งวิถี ภูมิปัญญา วัฒนธรรม โดยนายบัญชา วาจาสุวรรณ เป็นผู้สะสมและบริหารจัดการ

ประชุมชี้แจงเตรียมจัดการอบรม “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า” ให้แก่กลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

002

ประชุมชี้แจงเตรียมจัดการอบรม “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า”
ให้แก่กลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

001

 

       มื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางลงพื้นที่ ณ กลุ่มแม่บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมชี้แจง เตรียมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านหนองหญ้าปล้อง กลุ่มแม่บ้านผารังหมี และกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมซำรัง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกในการออกแบบและทอผ้าลวดลายใหม่จำนวน ๕ ลาย จากนั้นนำผ้าทอมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ ชิ้น และเคหะสิ่งทอจำนวน ๕ ชิ้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นสินค้าต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่างต่อไป

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Men’s Patterns” แนวสร้างสรรค์ สนองความต้องการของตลาด

211161023

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Mens Patterns” แนวสร้างสรรค์ สนองความต้องการของตลาด

21116101

 

click  ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ ใบสมัครที่นี่  click

 

      ออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ วันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด ภายในวันที่ ๔ ธันวาคมนี้

     รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรแห่งความรู้และสร้างคุณค่าให้ศิลปวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas) ของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านสิ่งทอ ซึ่งในปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันของตลาดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการจำนวนมากเร่งพัฒนาสินค้าของตน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ทั้งนี้ การทำแพทเทิร์นหรือการสร้างแบบตัดที่ดี นับเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดได้ ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดการอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ: เครื่องแต่งกายบุรุษ ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลทั่วไป ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการทำแพทเทิร์น สามารถนำไปพัฒนาแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนำไปใช้ได้จริง”

     นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่าการอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ: เครื่องแต่งกายบุรุษMens Patterns กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวิทยากรคือ นายพงษ์พันธ์  หวังปัญญา เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอม และอาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกอบรมให้เข้าถึงเทคนิคใหม่ ๆ ในการทำแพทเทิร์น การออกแบบ ไปจนถึงการตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อผ้าบุรุษ ตามแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และสนองความต้องการของตลาด”

     ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า “ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง สมัครเข้ารับการอบรม Mens Patterns โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีพื้นฐานการทำแพทเทิร์น พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตัดเย็บมาเอง ประกอบด้วยจักรเย็บผ้า กระดุม ซิป ด้าย กรรไกรตัดผ้า และผ้าทอสำหรับตัดชุด ภายหลังการอบรมต้องมอบชุดให้กับมหาวิทยาลัย ๑ ชุด เพื่อนำจัดแสดง รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๔ ธันวาคมนี้ รับจำนวนจำกัด เพียง ๓๐ คนเท่านั้น ประกาศรายชื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ทางwww.facebook.com/nuac.nu สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๑, ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nuac.nu.ac.th”

บุคลากรเป็นวิทยากรอบรม “เดคูพาจ” ในงาน NU Book Fair ครั้งที่ ๑๙

16

บุคลากรเป็นวิทยากรอบรม “เดคูพาจ” ในงาน NU Book Fair ครั้งที่ ๑๙

01

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณ IRA อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวทัตทริยา เรือนคำ บุคลากร เป็นวิทยากรในกิจกรรม workshop “เดคูพาจ” ในงาน NU Book Fair ครั้งที่ ๑๙ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ประมาณ ๓๐ คน ฝึกปฏิบัตินำกระดาษแน็พกิ้นสีสันลวดลายต่างๆ มาแปะติดลงบนเครื่องจักสาน ได้แก่ พัด กล่อง และที่ใส่ปากกา กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ มีความสดใส สวยงาม นับเป็นการเพิ่มมูลค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นอาชีพเสริมหรืองานอดิเรกได้

จากจิตรกรรมฝาผนังสู่จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ในนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

30

จากจิตรกรรมฝาผนังสู่จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ในนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 

 

     ปกติ ภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติ มีให้ชมหรือศึกษาตามจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ วิหาร วัดวาอารามต่าง ๆ แต่ตอนนี้เราสามารถชมภาพเหล่านี้ได้ในแกลเลอรี่

     เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” ขึ้น โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดแสดงภาพวาดของผู้ชนะการประกวดจากศิลปินทั่วประเทศ ตลอดจนภาพที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง จำนวนกว่า ๕๐ ชิ้น ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย

     “มูลนิธิบัวหลวง เป็นองค์กรเดียวที่จัดการประกวดจิตรกรรมไทยแบบประเพณีหรือแบบไทยแท้ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔๐ แล้ว เพื่อต้องการที่จะฟื้นฟูภาพเขียนไทยที่รู้สึกว่าล้าสมัย ไม่ค่อยมีคนสนใจ จนได้จิตรกรที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างวิจิตร อลังการ เฉกเช่นศิลปะงานช่างเขียนโบราณ ทำให้มีผู้ติดตามมากขึ้น เป็นมิติใหม่ของวงการภาพวาดไทย ซึ่งผู้ที่จะวาดภาพแนวนี้ได้ต้องมีการศึกษาพุทธประวัติมาเป็นอย่างดี”  นายอภิชาติ รมยะรูป กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิบัวหลวงเล่าถึงที่มาของงาน

      ในความวิจิตรของผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ทำให้เหล่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องใช้แว่นขยายในการพิศพิจารณาผลงาน ไม่ใช่แค่นั้น ตัวศิลปินเองก็ใช้แว่นขยายในการสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน
นายวิรัตน์ เอกปัจจา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมไทยแบบประเพณี กล่าวถึงผลงาน อัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติว่า “เป็นการวาดภาพแนวสมัยอยุธยาผสมผสานกับรัตนโกสินทร์ โดยใช้แว่นขยายช่วย ใช่พู่กันเบอร์เล็กที่สุด แล้วเหลาให้เล็กลงไปอีกเหลือเพียง ๓ เส้น ใช้สีฝุ่นเหมือนกับภาพรูปแบบประเพณีโบราณ บอกเล่าเรื่องราวตามพุทธประวัติ ด้วยความศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้า ในตอนอัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติ โดยนำมาตีความและใส่เรื่องราวลงไป ภายในภาพมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์ รายล้อมด้วยพระโพธิสัตว์ที่รอการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป มีเหล่าเทวดา พระอินทร์ พระพรหม มาอัญเชิญพระองค์ไปจุติยังโลกมนุษย์”

     อภิชาตบอกว่า อย่างน้อย ๆ ก็ให้คนที่มาชมได้รู้ว่า พุทธประวัติมีตอนอัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติอยู่ด้วย

     สำหรับจิตรกรรมไทยแนวประเพณีนั้น เป็นการหยิบเอาความโบราณมาทำให้ทันสมัย โดยรางวัลชนะเลิศ คือผลงานวิถีชีวิตอีสาน ฝีมือของนายสกล มาลี ลักษณะเหมือนภาพโบราณเก่า ๆ ที่ติดอยู่ตามผนังโบสถ์ “แรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีต ธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ของคนอีสานที่ตัวเองสัมผัสและคลุกคลี มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมา ใช้เทคนิคการวาดแบบจิตรกรรมอีสาน มีความอิสระในการทำงาน ใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นที่ตั้ง ใช้เส้นสีถ่ายทอดน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป มีสีครามเป็นหลักแทนวิถีของคนอีสาน มีการใช้ผงทองคำเปลวแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ผ่านสิ่งของ บรรยากาศที่ทับซ้อนกัน ทำให้อบอวลหวนกลับไปนึกถึงวันวานที่บรรพบุรุษสร้างมา ล้วนมีคุณค่าความหมาย”

     ไทยมุง โดยนายอนันต์ยศ จันทร์นวล คือผลงานชนะเลิศประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ที่สะท้อนภาพสังคมไทยได้อย่างลึกซึ้ง

     “ผมวาดภาพไก่กับม้าลายให้มีขนาดใหญ่เกินจริง ส่วนคนมีขนาดเล็กมาก ต้องการสื่อถึงความเชื่อที่มีสืบต่อกันมาของคนไทย ที่ให้คุณค่ากับวัตถุมากกว่าการกระทำและจิตใจ โดยไม่มีเหตุผล ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ภาพนี้ไม่ได้ต้องการลบหลู่ เพียงเป็นการเตือนสติ สะกิดใจให้ไตร่ตรอง ฉุกคิดว่าเราให้ค่ากับวัตถุมากเกินไปหรือเปล่า”

     นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร” ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดง อันเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ ความสุข ความทรงจำของศิลปินที่ส่งผ่านถึงผู้ชื่นชมผลงาน จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๓

พรปวีณ์ ทองด้วง
นักประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การอบรม“ผ้าปักจักสาน” ประยุกต์ สร้างสรรค์ สร้างคุณค่า มูลค่า พัฒนาสู่สินค้าต้นแบบ

100

การอบรม“ผ้าปักจักสาน” ประยุกต์ สร้างสรรค์
สร้างคุณค่า มูลค่า พัฒนาสู่สินค้าต้นแบบ

98

     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปักช่างสิบหมู่” ประกอบด้วยงานปักผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วิทยากรโดยคุณประภัสสร รามณรงค์ เจ้าของร้าน Needle arts corner และงานปักผ้า วิทยากรโดยคุณภธิรา จิตตะสนธิ เจ้าของร้าน Arromdee Hobby cafe’ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป จำนวน ๓๐ คน นำวัสดุต่าง ๆ เช่น ริบบิ้น ไหม ด้าย มาปักลงบนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และปักกับผลิตภัณฑ์จากผ้า อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าผ้า หมวก เป็นลวดลายที่ต้องการ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้ สัตว์ รูปหัวใจ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งยังสามารถนำไปฝึกฝน พัฒนา ต่อยอด และเตรียมพัฒนาสู่สินค้าต้นแบบภาคเหนือตอนล่างต่อไป