กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์

บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ณ วัดปากพิงตะวันออก

8

บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ณ วัดปากพิงตะวันออก

9

 

       เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดปากพิงตะวันออก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจรินทร เสโตบล หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีพลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบทเมืองพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ วัดปากพิงตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เป็นต้น

     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบค่ายจำลอง ลานพระบรมรูป และเหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นตากสินมหาราชปากพิง เพื่อถวายอุทิศบุญแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอุทิศแก่เหล่าวิญญานทหารกล้า ทุกชาติ ทุกภาษา ตลอดจนสัตว์สงคราม และสัตว์มีคุณที่ตายในพื้นที่การรบในบริเวณบ้านปากพิงตะวันออก โดยอ้างอิงหลักฐานจากข้อความทางประวัติศาสตร์การรบในสมัยพระเจ้าตากสินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาตั้งทัพเพื่อสู้รบกับพม่าในบริเวณวัดปากพิง โดยกำหนดจัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดปากพิงตะวันออก

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมช่างสิบหมู่ “ผ้าปักจักสาน” เพื่อพัฒนาสู่สินค้าต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง

16106101

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมช่างสิบหมู่
“ผ้าปักจักสาน” เพื่อพัฒนาสู่สินค้าต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง

161061
click ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครโครงการที่นี่ click

      รับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปัก วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้

      รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมงานด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น ช่างสิบหมู่ประเภทต่าง ๆ นับเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น การปัก เป็นงานฝีมือที่มีความประณีต ละเอียดอ่อนสูง ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้สตรีหันมาปักผ้าด้วยมือในรูปแบบต่าง ๆ กันมากขึ้น และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดการอบรม ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปัก’ ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปักในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรมของไทยด้วยเทคนิคการปักให้กับนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป”

     นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “การอบรม ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปัก’ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยงานปัก ๒ ประเภทคือ งานปักผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วิทยากรโดยคุณประภัสสร รามณรงค์ เจ้าของร้าน Needlearts corner และงานปักผ้า วิทยากรโดยคุณภธิรา จิตตะสนธิ เจ้าของร้าน Arromdee Hobby cafe’ ที่จะอบรมให้ความรู้ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ลวดลาย ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติปักกับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และปักกับชิ้นงาน เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าผ้า หมวก เป็นต้น

     จึงขอเชิญผู้ประกอบการ (SME) ผู้ประกอบการรายเดียว กลุ่มโอทอป (OTOP) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาเองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการฝึกอบรม หรือให้ทางผู้จัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง และผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง พร้อมทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างส่ง จำนวน ๑ ชุด

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๑, ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗ และ www.nuac.nu.ac.th สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ คนเท่านั้น

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

IMG_240825096102

 

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

IMG_240825096101

     เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรลดา ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าไทครั่ง ไทดำ และชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจสินค้าและบริการในพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการส่งเสริมการขายท่องเที่ยวในรูปแบบพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “Table Top Sale” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือไปยังภาคใต้ต่อไป

 

 

 

 

 

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเขตภาคเหนือตอนล่าง สู่ต้นแบบระดับประเทศ

18096102

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเขตภาคเหนือตอนล่าง
สู่ต้นแบบระดับประเทศ

18096101

      เมื่อวันที่ ๖ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ๑๘ ชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๖ ชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบในระดับประเทศ โดยมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกเป็นผู้ดำเนินการ

     การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น ๆ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดและนวัตวิถีต้นแบบให้มีความสมบูรณ์แบบ

     สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนี้ ดำเนินงานโดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแนวคิดเพื่อพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้าน ทำให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน และทุกอย่างขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง มีการจัดทำแผนธุรกิจ ปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน ที่ใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลอย่างยั่งยืน

     โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงนับเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented)พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป

ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่าน ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

17096101

ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่าน
ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

170961

     

     เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ  ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด

     งานนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ดร.สนาม เอกวิลัย และคณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ดร.โสภณ ลาวรรณ์ ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมดำเนินงานในฝ่ายพิธีการ พร้อมด้วยการประสานงานเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงเห่เรือในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลงพื้นบ้านโดยพ่อเพลงแม่เพลงจากตำบลหัวรอในพิธีทอดผ้าป่าหัวเรือและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตลอดจนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรือยาว และทีมกำกับดูแลจุดเส้นชัย

     ร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยจังหวัดพิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก ชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลก

     วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่าง ๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช การประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน และการแข่งขันเรือยาวประเภทต่าง ๆ  

 

จังหวัดพิษณุโลก นำโดยม.นเรศวรและม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สร้างสานอลังการความเป็นไทยร่วมสมัย…อาหาร นิทรรศการ การแสดง ดนตรี แฟชั่นโชว์ ในงาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี”

22086104

จังหวัดพิษณุโลก นำโดยม.นเรศวรและม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สร้างสานอลังการความเป็นไทยร่วมสมัย…อาหาร นิทรรศการ การแสดง ดนตรี แฟชั่นโชว์
ในงาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี”

22086104

 

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี” ขึ้น เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตลอดจนคณะผู้บริหาร เครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

     ภายในงานประกอบด้วยการแสดงชุดรำถวายพระพรและบำบัด เพลิดเพลินกับดนตรีไทย ดนตรีออร์เคสตร้า โดยคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาจาก 2 สถาบัน ชิมอาหารไทยโบราณ อาหารสไตล์ค็อกเทล ชมนิทรรศการสำรับอาหารเมืองสองแคว นิทรรศการผ้าไทย พร้อมเลือกซื้อผ้าทอนานาชนิด พิเศษสุดการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปิดท้ายด้วยแบบร่วมสมัย ฝีมือของผู้ประกอบการและกลุ่ม otop ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จากโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ : เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ประกอบด้วยชุดสตรีในรูปแบบเรียบ เก๋ไก๋ โฉบเฉี่ยว ล้ำสมัย สวมใส่ได้ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ และชุดบุรุษฝีมือ อาจารย์พงษ์พันธุ์ หวังปัญญา เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอมและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยากรในโครงการ ที่นำความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากลได้อย่างลงตัว

     งาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี” ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมแรงร่วมใจ หลอมรวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เป็นต้นแบบของการปลูกฝัง พัฒนา สร้างสรรค์ และส่งผ่านค่านิยมความเป็นไทยสู่เยาวชนและสังคมไทยต่อไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงาน “สิริพัสตรา ๘๖ พรรษา มหาราชินี”

15086114

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดงาน “สิริพัสตรา ๘๖ พรรษา มหาราชินี”

15086113

15086115

      มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน “สิริพัสตรา ๘๖ พรรษา มหาราชีนี” วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
     ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชิมอาหารไทยและการสาธิตการประกอบอาหารไทย สำรับอาหารเมืองสองแคว อาหารสไตล์ค็อกเทล ชมดนตรีไทย ดนตรีออร์เคสตร้า การรำเบิกโรง การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เลือกซื้อผ้าทอไทย นิทรรศการผ้าไทย พิเศษสุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ และแบบร่วมสมัย พร้อมลุ้นรับของรางวัลในงาน
     ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานกรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗ หรือทางอินบ็อคเฟสบุ๊คกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ …แต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

จากการอบรมยกระดับผ้าทอไทยสู่แฟชั่นโชว์สิริพัสตรา

15086111

จากการอบรมยกระดับผ้าทอไทยสู่แฟชั่นโชว์สิริพัสตรา

15086110

15086108

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ : เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษานำเทคโนโลยี องค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่เหมาะสมที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ OTOP และให้ผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการทำแพทเทิร์น สามารถนำไปพัฒนาแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนำไปใช้ได้จริง โดยมีนายพงษ์พันธ์ หวังปัญญา เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอม และอาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิถต์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สุโขทัย และพิษณุโลก จำนวน ๔๖ คน ได้เข้าถึงเทคนิคใหม่ ๆ ในการทำแพทเทิร์น การออกแบบ ไปจนถึงการตัดเย็บ เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาจนถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เท่าเทียมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ได้ออกมาเป็นชุดสตรีหลากหลายรูปแบบทั้งเรียบ เก๋ โฉบเฉี่ยว ร่วมสมัย สวมใส่ได้ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน

15086109

     ไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งชุดที่ได้จากการอบรมครั้งนี้จะนำไปจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในงานสิริพัสตรา วันที่ ๒๐ สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นแบบอย่างในการพัฒนา สร้างสรรค์ ยกระดับผ้าทอไทยสู่ตลาดสากล

“ตลาดวัฒนธรรมชุมชน” ณ วัดปากพิงตะวันตก ร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยของชุมชน

15086107

“ตลาดวัฒนธรรมชุมชน” ณ วัดปากพิงตะวันตก
ร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยของชุมชน

15086105 15086106

     เช้าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กอง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน “ตลาดวัฒนธรรมชุมชน” ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกมหาวิทยาลัยนเรศวร นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

     ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการการส่งเสริมอุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การแสดงรำพุทธบูชามังคลาปุระ โดยชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงรำตะวันกลองยาว จากชุมชนตาลเดี่ยว การแสดงรำวงย้อนยุคถนนคนเดินพิษณุโลก เลือกซื้อสินค้าและอาหารนานาชนิด พร้อมร่วมกิจกรรมผ้ามัดย้อม การประดิษฐ์ของเล่นโบราณ การตัดเต่ารั้งรังผึ้ง การสานกระเป๋า โดยมีนักเรียน คนในชุมชน และเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

     ตลาดวัฒนธรรมชุมชนครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ผ่านสินค้าทางวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะ หัตถกรรมและภูมิปัญญาของไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ผ่านการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

จัดสัมมนาเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าถึง เข้าใจ และขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน

15086104

จัดสัมมนาเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าถึง เข้าใจ และขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน

15086103

15086102
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พรหมพิรามสวนน้ำรีสอร์ท อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และบรรยายพิเศษเรื่อง มหาวิทยาลัยกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน รวมถึงเพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะ หัตถกรรมและภูมิปัญญาของไทย โดยมีผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน จาก ๒๑ ตำบลในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ในพิธีเปิดมีการแสดงชุด เที่ยวชมพรหมพิราม โดยชมรมลูกเสือชาวบ้านบ้านคลองอ้ายกาบ จากอำเภอพรหมพิราม แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน

15086101

     ตลอดระยะเวลา ๒ วันของการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ พิษณุโลกเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ดร.จุฬาภรณ์ ศรีฉิม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม, การบรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้น คนวัฒนธรรม โดย ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, การสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์สมชาย ประสานจิตร จากโรงเรียนวัดท่ามะปรางและทีมงาน, นายเยี่ยม วรอินทร์ เครือข่ายเทศบาลนครพิษณุโลก และนางพรปวีณ์ ทองด้วง ในนามสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานร่วมกันต่อไป