กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วาดเส้น ดินเผา จักสาน เล่าตำนานประวัติศาสตร์ ในนิทรรศการศิลปกรรม “แผ่นดินพระร่วง”

วาดเส้น ดินเผา จักสาน เล่าตำนานประวัติศาสตร์
ในนิทรรศการศิลปกรรม “แผ่นดินพระร่วง”

1309601

1309602

     “จากความประทับใจในวัยเด็กที่มีความสุขมากจากการฟังนิทานพื้นบ้านเรื่องพระร่วงจากยาย ทั้งเรื่อง พระร่วงวิ่งว่าว ลูกกระโปกพระร่วง พระร่วงส่วยน้ำ ชะลอมใส่น้ำพระร่วง และพระร่วงวาจาสิทธิ์ เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตเด็กชายชาวอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ที่ยังคงชี้ชวนให้หวนระลึกถึงอยู่เสมอถึงความเก่งและชาญฉลาดของพระร่วงในฐานะผู้นำ และได้รับการยอมรับจากชาวบ้านทั้งในและนอกเขตพื้นที่บ้านเกิดอำเภอพรานกระต่าย ถึงการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นอันมั่นคงอันเป็นรากฐานสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมร่วมสมัย จัดแสดงในนิทรรศการ “แผ่นดินพระร่วง” (The Land of Phra Ruang) ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้น ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ผลงานชุดอรุณรุ่งแห่งความสุข, เรื่องเล่าจากยาย, วาจาสิทธิ์, อาศรมสถาน, ธานี…บรรจงรังสรรค์จากการปั้นดิน หล่อปูน จักสาน ต่อไม้ ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาผงชัน น้ำมันยาง ผงแคลเซียม ผงขมิ้นอย่างพิถีพิถัน ก่อเกิดเป็นผลงานวาดเส้น และเครื่องปั้นดินเผาผสมผสานกับเครื่องจักสานในรูปทรงอันหลากหลาย ล้วนเล่าเรื่องราวในยุคสมัยของพระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นรากฐานความเป็นชาติไทย ที่ปรากฏให้เห็นด้วยหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ด้วยหวังให้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติ สร้างสำนึกแห่งการสงวนรักษาสมบัติของชาติ ให้ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างยั่งยืนของแผ่นดิน

     ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมเหล่านี้จึงไม่ได้ให้เพียงความรื่นรมย์ จรรโลงใจเท่านั้น แต่ยังเปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชาติสำหรับคนไทยทุกชนชั้น

     นิทรรศการ “แผ่นดินพระร่วง” (The Land of Phra Ruang) เปิดให้ชื่นชมตลอดเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘