กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

0310608

0310607

     เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าสู่ตลาดด้วยนวัตกรรมและ IP (INTELLECUAL PROPERTY) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย มีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในงาน สำหรับผู้ส่งผลงานประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์)