กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จับมือ สกอ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จับมือ สกอ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
ยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ๑๐ โรงเรียนนำร่องในจังหวัดพิษณุโลก
สร้างความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะต่อท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง 

23046101

     เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” มีผู้บริหารและครูอาจารย์จากโรงเรียนนำร่องในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๐ แห่ง เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ โรงเรียนประชาสามัคคี, โรงเรียนตชด.บ้านนุชเทียน, โรงเรียนตชด.บ้านรักไทย, โรงเรียนตชด.บ้านลาดเรือ, โรงเรียนบ้านกลาง, โรงเรียนวัดบ้านมุง, โรงเรียนบ้านน้ำริน, โรงเรียนห้วยน้ำไซ, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓, และโรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ

     โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” เป็นความร่วมมือระหว่างกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้จากประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติและสามารถคิดสร้างสรรค์เองได้ โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้วิธีวิทยาและเทคนิคสอนประวัติศาสตร์เป็นพลเมืองและจิตสำนึกสาธารณะจากครูพี่เลี้ยงในระดับมหาวิทยาลัยสู่ครูพี่เลี้ยงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

     ทั้งนี้ภายหลังจากการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการแล้ว ทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจะลงพื้นที่ ณ โรงเรียนทั้ง ๑๐ แห่ง อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้วิธีคิด วิธีการ กระบวนการสืบค้นข้อมูล การประกอบแผนที่ชุมชน การพัฒนาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการสรุปความเชื่อมโยงและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในประเด็นประวัติศาสตร์ จิตสำนึกสาธารณะ อันจะทำให้นักเรียนมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความเป็นพลเมืองและมีจิตสาธารณะต่อท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง