กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

one day trip in nakhon si thammarat

10056104

     One Day Trip in nakhon si thammarat…โดยมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช…โครงการ “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน” โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)