one day trip in nakhon si thammarat

10056104

     One Day Trip in nakhon si thammarat…โดยมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช…โครงการ “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน” โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)