กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จากผ้าทอสารพัดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากคุณค่า พร้อมชมผ้าลวดลายใหม่ เหลืองหางขาว ในนิทรรศการ “ผ้าขาวม้า”

จากผ้าทอสารพัดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากคุณค่า
พร้อมชมผ้าลวดลายใหม่ เหลืองหางขาว ในนิทรรศการ “ผ้าขาวม้า”

220561

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวนชมผ้าขาวม้าดั้งเดิม ประยุกต์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป พิเศษสุด ผ้าขาวม้าลวดลายใหม่ เหลืองหางขาว ฝีมือกลุ่มทอผ้าบ้านกร่าง กลุ่มเดียวในจังหวัดพิษณุโลกที่ทอผ้าขาวม้าจำหน่าย พิธีเปิดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฟังการเสวนา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า พร้อมลุ้นรับของรางวัล นิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “การฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานผ้าทอ นับเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ในบรรดาผ้าทอประเภทต่าง ๆ ผ้าขาวม้านับเป็นผ้าทอพื้นเมืองสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาเนิ่นนานทุกยุคสมัย พบหลักฐานในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน อยู่ในช่วงสมัยเชียงแสนมีอายุกว่า ๗๐๐ ปี ผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านเส้นใย สีสัน ลวดลาย และการใช้งาน ซึ่งสามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดนิทรรศการ ‘ผ้าขาวม้า’ ขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป”

      ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “นิทรรศการ ‘ผ้าขาวม้า’ กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์ผ้า อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นการจัดแสดงผ้าขาวม้าทั้งในแบบดั้งเดิม และแบบประยุกต์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า เช่น เสื้อผ้า ปลอกหมอน รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าขาวม้าลวดลายใหม่ ‘เหลืองหางขาว’ ที่บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมออกแบบ และมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทยร่วมใจบ้านกร่างท่าวัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าเพียงกลุ่มเดียวในจังหวัดพิษณุโลกที่ยังคงทอผ้าขาวม้าออกสู่ท้องตลาดในจังหวัดพิษณุโลก ทอขึ้นโดยผสมผสานกับผ้าทอดั้งเดิมของกลุ่ม จากผ้าขาวม้าตาเล็กขยายให้มีขนาดกว้างขึ้น และเพิ่มเอกลักษณ์ด้วยสีสันของไก่ชนเหลืองหางขาวซึ่งเป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ ปรากฏอยู่ในพงศาวดาร เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดี พระองค์ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล กล่าวต่อว่า “ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ‘ผ้าขาวม้า’ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟังการเสวนาจากผู้ทอ ผู้ใช้และผู้สะสมผ้าขาวม้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงาน”

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗ และ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘