กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

One Day Trip in บ้านสระ-ไทดำ…โดยมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดสระสี่มุม นครปฐม

030861

สัมผัสวิถี วัฒนธรรม ประเพณีของชาติพันธุ์ไทดำ เริ่มจากศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทดำชุมชนโรงเรียนวัดสระสี่มุม วิถีการทอผ้าดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่น พร้อมลงมือประดิษฐ์และเลือกซื้อผ้าของที่ระลึก รับประทานอาหารกลางวัน ประกอบด้วย จุ๊บผัก ยำเตา แกงบอน แกงคั่วไส้หมู แกงหยวกกล้วย แกงหน่อส้ม ลาบเลือด ขนมเปียก ขนมกล้วย เม็ดมะขามคั่ว และผลไม้ท้องถิ่น ชมการแสดง การละเล่นและดนตรี
สักการะหลวงปู่มหาเจิม ปญฺญาพโล ณ วัดสระมงคล เป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ