กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญเที่ยวงาน “ตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชน” ชม ชิม ร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย

ขอเชิญเที่ยวงาน “ตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชน”
ชม ชิม ร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย

03086106

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชน” ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ผ่านสินค้าทางวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะ หัตถกรรมและภูมิปัญญาของไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ผ่านการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

     ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงจากเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบรรเลงดนตรีไทยโดยเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก ชิมอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมผ้ามัดย้อม การประดิษฐ์ของเล่นโบราณ การตัดเต่ารั้งรังผึ้ง ชมนิทรรศการการส่งเสริมอุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนิทรรศการวัดปากพิงตะวันตก พร้อมเลือกซื้อสินค้าและอาหารนานาชนิด

     พบกันในงานตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชน ในวันอังคารที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘