กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จากการอบรมยกระดับผ้าทอไทยสู่แฟชั่นโชว์สิริพัสตรา

จากการอบรมยกระดับผ้าทอไทยสู่แฟชั่นโชว์สิริพัสตรา

15086110

15086108

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ : เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษานำเทคโนโลยี องค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่เหมาะสมที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ OTOP และให้ผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการทำแพทเทิร์น สามารถนำไปพัฒนาแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนำไปใช้ได้จริง โดยมีนายพงษ์พันธ์ หวังปัญญา เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอม และอาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิถต์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สุโขทัย และพิษณุโลก จำนวน ๔๖ คน ได้เข้าถึงเทคนิคใหม่ ๆ ในการทำแพทเทิร์น การออกแบบ ไปจนถึงการตัดเย็บ เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาจนถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เท่าเทียมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ได้ออกมาเป็นชุดสตรีหลากหลายรูปแบบทั้งเรียบ เก๋ โฉบเฉี่ยว ร่วมสมัย สวมใส่ได้ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน

15086109

     ไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งชุดที่ได้จากการอบรมครั้งนี้จะนำไปจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในงานสิริพัสตรา วันที่ ๒๐ สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นแบบอย่างในการพัฒนา สร้างสรรค์ ยกระดับผ้าทอไทยสู่ตลาดสากล