กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เล่าเกร็ดอารยธรรม…ม.นเรเศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่องค์ภูมิพล

 

191061

 

สิบสี่สิงหาคมปีสี่สอง                               วันพรักพ้องหกรอบพระชันษา
ม.นเรศวรทูลเกล้าถวายปริญญา              ด้วยมุทิตาทั้งจงรักและภักดี
เทิดพระเกียรติดุษฎีวิทยาศาสตร์             การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินี้
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชีวี                          ป่าไม้มีชุ่มชื่นและยืนยง
อีกน้ำท่วมน้ำแล้งทรงแก้ไข                     น้ำเสียให้บำบัดตามประสงค์
พัฒนาที่ดินให้คืนคง                                 จัดสรรลงชาวไทยได้ทำกิน
ความพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่              อันหลากหลายชีวภาพอุดมสิน
รู้จักสร้างรู้จักทำทรัพย์ในดิน                    ใช้ชีวินเรียบง่ายรายได้มี
นเรศวรร่วมใจให้รำลึก                              ด้วยสำนึกผืนแผ่นดินสมบูรณ์นี้
พระมหากรุณาอันมากมี                            น้อมชีวีจดจารในไทยนิรันดร์

       …กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร…