กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ณ วัดปากพิงตะวันออก

บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่
ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ณ วัดปากพิงตะวันออก

9

 

       เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดปากพิงตะวันออก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจรินทร เสโตบล หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีพลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิษณุโลก แขวงทางหลวงชนบทเมืองพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ วัดปากพิงตะวันออก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เป็นต้น

     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบค่ายจำลอง ลานพระบรมรูป และเหรียญพระเจ้าตากสินรุ่นตากสินมหาราชปากพิง เพื่อถวายอุทิศบุญแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอุทิศแก่เหล่าวิญญานทหารกล้า ทุกชาติ ทุกภาษา ตลอดจนสัตว์สงคราม และสัตว์มีคุณที่ตายในพื้นที่การรบในบริเวณบ้านปากพิงตะวันออก โดยอ้างอิงหลักฐานจากข้อความทางประวัติศาสตร์การรบในสมัยพระเจ้าตากสินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาตั้งทัพเพื่อสู้รบกับพม่าในบริเวณวัดปากพิง โดยกำหนดจัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ตั้งพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดปากพิงตะวันออก