กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จัดสัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม “การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน ๙ อำเภอ”

จัดสัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
“การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน ๙ อำเภอ”

3401

      เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสลา ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม/สัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม “การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน ๙ อำเภอ (อำเภอละ ๑ พิพิธภัณฑ์)” โดยมีผู้แทนของแต่ละอำเภอ ตำบล ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน ๙ อำเภอ ในหัวข้อ ประวัติของชุมชนและความต้องการที่จะพัฒนา โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันต่อไป

     การสัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าในชุมชน เพื่อนำข้อมูล ข้อเท็จจริง มาประกอบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ในชุมชน