กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดงาน “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดงาน
“พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว”

12

      รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว” เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการประวัติและผลงานของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เวทีการแสดงพื้นถิ่น ซุ้มสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม ทั้งนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดซุ้มสาธิตและสอนทำผ้ามัดย้อม ตัดตุงเต่ารั้ง และของเล่นโบราณ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     งานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้จัดงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางพัฒนาบ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าบ้านศิลปินที่ได้รับการพัฒนาจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก่อเกิดรายได้นำกลับคืนสู่บ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนใกล้เคียง อำเภอ จังหวัด รวมเป็นรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศมากขึ้น งานจัดถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี