กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เปิดบูธของเล่นเด็กไทย สอนทำ “จั๊กจั่นและกังหัน” ในงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙

เปิดบูธของเล่นเด็กไทย สอนทำ “จั๊กจั่นและกังหัน” ในงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙

36

 

     เมื่อวันที่ ๘ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมออกบูธในงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙ วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยสอนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ประดิษฐ์ของเล่นเด็กไทย ได้แก่ จั๊กจั่นและกังหัน ของเล่นโบราณที่สามารถทำเองได้ง่าย ๆ วัสดุหาได้ทั่วไป ใช้เวลาไม่นาน และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากร่วมประดิษฐ์สร้างสรรค์กันอย่างสนุกสนาน

     สำหรับงานวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑๙ วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ จัดโดยมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ศาสนาและวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย เทิดทูนชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่นและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี