กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

99 แบบ ทน.3- บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม NEWa
99 แบบ ทน6. แบบฟอร์มยืนยันข้อเสนอโครงการทำนุฯ 2562  NEWa
99 แบบ KS-62 แบบฟอร์มยืนยันรายละเอียดงบประมาณโครงการทำนุฯ NEWa
99แบบยืนยันและติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2561 NEWa
99แบบฟอร์ม การติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2561 
99” แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ๒๕๖๑ “
99แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559
99“แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑”