กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

99แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ NEWa
99 แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน NEWa
99 แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ NEWa
99 บันทึกข้อความขอรายงานปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม NEWa
99 แบบ ทน.3- บันทึกขออนุมัติดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
99 แบบ ทน6. แบบฟอร์มยืนยันข้อเสนอโครงการทำนุฯ ๒๕๖๒  
99 แบบ KS-62 แบบฟอร์มยืนยันรายละเอียดงบประมาณโครงการทำนุฯ 
99แบบยืนยันและติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒๕๖๑ 
99แบบฟอร์ม การติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๖๑
99” แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ๒๕๖๑ “
99แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 
99“แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๑”