กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ทำเนียบบุคลากร

 

kanjana4

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

aj_ji02

รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองอธิการบดี
 

P_A
นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961200

                             

หน่วยสนับสนุน

งานบ่มเพาะ
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย สร้างสรรค์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

a15

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบ่มเพาะ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201
a15

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบ่มเพาะ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201
a06

นางสาวจรินทร เสโตบล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961205

a05

นางพรปวีณ์ ทองด้วง
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยสนับสนุน
โทรศัพท์ 055-961143
a09

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961207
a181217นางจีระพรรณ ชาติวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน่วยสนับสนุน
โทรศัพท์ 055-961143
a10

นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยสนับสนุน
โทรศัพท์ 055-961203

a03

นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961207

a02

นางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961143
(ลาศึกษาต่อ)
a18

ว่าที่ร.ต.ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยสนับสนุน

โทรศัพท์ 055-961208

a16

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
พนักงานทั่วไป
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961148

a1812171

นายณัฐชัย อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961204

a01

นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยสนับสนุน
โทรศัพท์ 055-961143
a11

นายบรรจง นุ่มนวล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
หน่วยความร่วมมือและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961148

a08

นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961204
a14

นางสาวปวีณา นัยนิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยความร่วมมือและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961148
a13

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยความร่วมมือและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961202
a07

ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่า
โทรศัพท์ 055-961204
a17

นางสาวอนงนาฎ ม่วงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยความร่วมมือและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961148
(ปฏิบัติงานเลขานุการ รองอธิการบดี รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)