ทำเนียบบุคลากร

kanjana4

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ajpiratorn

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดี

 

wasinp1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961200

หน่วยสนับสนุน

งานบ่มเพาะ
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย สร้างสรรค์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

a04

ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบ่มเพาะ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961201
a06

นางสาวจรินทร เสโตบล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961205
a181217นางจีระพรรณ ชาติวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน่วยสนับสนุน
เบอร์โทรศัพท์ 055-961204
a09

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961207
a15

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961207
a10

นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยสนับสนุน
เบอร์โทรศัพท์ 055-961203
a18

ว่าที่ร.ต.ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961148
a01

นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961143
a17

นางสาวอนงนาฎ ม่วงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยสนับสนุน
เบอร์โทรศัพท์ 055-961208
a03

นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961207
a1812171

นายณัฐชัย อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961200

a02

นางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน่วยสนับสนุน
เบอร์โทรศัพท์ 055-961143
(ลาศึกษาต่อ)
a16

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
พนักงานทั่วไป
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961148
a05

นางพรปวีณ์ ทองด้วง
นักประชาสัมพันธ์
หน่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่า
เบอร์โทรศัพท์ 055-961206
a14

นางสาวปวีณา นัยนิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยความร่วมมือและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961148
a08

นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่า
เบอร์โทรศัพท์ 055-961204
a13

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยความร่วมมือและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961202
a07

ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสร้างคุณค่า
เบอร์โทรศัพท์ 055-961204
a11

นายบรรจง นุ่มนวล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
หน่วยความร่วมมือและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 055-961148