ข้อความค้นหา : ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ
ชื่อเข้าระบบ : รหัสผ่าน : สมัครสมาชิกใหม่
ทอรักถักสายใยผ่านลายผ้านาหมื่นศรี
ผู้แต่ง : สุนทรี สังข์อยุทธ์ เลขเรียกหนังสือ : 677 ส691ท
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
วัฒนธรรมการใช้ผ้า ในวิถีชีวิตแบบไทย
ผู้แต่ง : วิสุตา สาณะเสน เลขเรียกหนังสือ : 677 ว792ว ฉ.1
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย ฉบับปรับปรุงใหม่
ผู้แต่ง : รศ.นวลแข ปาลิวนิช เลขเรียกหนังสือ : 677 น314ค ฉ.2
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
สุดยอดแห่งภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ผ้าและสุราแช่ไทย
ผู้แต่ง : คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ(กอ.นตผ) เลขเรียกหนังสือ : 677 ค123ส
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
ผ้าทอไทลื้อ เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
ผู้แต่ง : ลำแพน จอมเมือง สุทธิพงษ์ วสุโสภาผล เลขเรียกหนังสือ : 677 ล346ผ ฉ.2
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
ผู้แต่ง : กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เลขเรียกหนังสือ : 677 ก151ผ
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
คู่มือย้อมสีธรรมชาติ ฉบับชาวบ้าน สีเขียว สีน้ำตาล และสีดำ เล่ม1
ผู้แต่ง : อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ เลขเรียกหนังสือ : 677 อ168ค ล.1
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
ความรู้เรื่องผ้า
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษอัจฉราพร ไศละสูต M.A. เลขเรียกหนังสือ : 677 อ512ค
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ
ผู้แต่ง : ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล เลขเรียกหนังสือ : 677 ท151ม
ประเภท : ภูมิปัญญาผ้าไทย หมวดย่อย :

 
 
กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม เลขเรียกหนังสือ : 060 ก218ก
ประเภท : ศิลปวัฒนธรรม หมวดย่อย :

 
 

Copyrights (c) 2011 ระบบสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ . All rights reserved.