ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองอธิการบดี

นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055 -961200

งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201

งานวิจัย สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวจรินทร เสโตบล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961205

หน่วยสนับสนุน
หน่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
หน่วยวิจัยและ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
หน่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมว่าที่ร.ต.ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202

นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-961204

ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961204นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961203

นายบรรจง นุ่มนวล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
โทรศัพท์ 055-961202

นายอิทธิชัย อ่อนน้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961204

นางสาวธัญญธร จันทะวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

นางสุรีย์ จันทร์สงคราม
นักวิชาการพัสุดชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961203

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202

นางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961204
(ลาศึกษาต่อ)

 

นางสาวปวีณา นัยนิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 055-961143

นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

 

 นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961143

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-96120
7

   

นางพรปวีณ์ ทองด้วง
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055-961208

     

นางสาวอนงนาฎ ม่วงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-962244
ปฏิบัติงานเลขานุการ
(รองอธิการบดี ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)

     

นางสาวพนิตนาฏ ผสมทรัพย์
ครูปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961143

     

นางสาวปรารถนา มากศรทรง
ลูกจ้างรายวัน
(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
โทรศัพท์ 055-961148