รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
 

ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม

 

 

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

 

นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

 

นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055 -961200

 

งานอำนวยการ

นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
โทรศัพท์ 055-961203

 

งานศิลปวัฒนธรรม

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201

 

งานพัฒนานวัตศิลป์

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์
โทรศัพท์ 055-961208

 

หน่วยอำนวยการ
หน่วยวิจัยและสารสนเทศ
หน่วยเผยแพร่วัฒนธรรม
หน่วยพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
หน่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ว่าที่ร้อยตรีขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

 

นางจรินทร พรมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 055-961205

 

นายบรรจง นุ่มนวล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
โทรศัพท์ 055-961207

 

นางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961204

 

นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-961206

 นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961143

 

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202

 

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

 

นางสาวธัญญธร จันทะวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206


นางสาวพนิตนาฏ ผสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961217

 


นางสุรีย์ จันทร์สงคราม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961143

ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961202

นางสาวปรารถนา มากศรทรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961205

 

นางสาวพิมพ์รภัตร สุขเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961217


นางสาวปวีณา นัยนิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 055-961148

 


นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

 

นางสาวธีรดา พานทองถาวร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961204

นางสาวจันทรรัตน์ สุขแสงนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961143

     

นางสาวกรกนก เหมือนช้าง
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานขายและสินค้าคงคลัง)
NU Souvenir and Textiles
โทรศัพท์ 055-961217

นางสาวอนงนาฎ ม่วงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

 

   


นางสาวสุมิตา กังวานวัฒนานุกูล
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี)
NU Souvenir and Textiles

โทรศัพท์ 055-961217

นายอาทิตย์ ดำมินเศก
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
โทรศัพท์ 055-961148

   

นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055-961148