ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองอธิการบดี

นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055 -961200

งานศิลปวัฒนธรรม

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201

งานพัฒนานวัตศิลป์

นายอิทธิชัย อ่อนน้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์
โทรศัพท์ 055-961208

หน่วยอำนวยการ
หน่วยวิจัยและสารสนเทศ
หน่วยเผยแพร่วัฒนธรรม
หน่วยพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
หน่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ว่าที่ร.ต.ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

นางสาวจรินทร เสโตบล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 055-961205

นายบรรจง นุ่มนวล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
โทรศัพท์ 055-961207

นางสาวธัญญธร จันทะวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-961206นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961203

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

นางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206
(ลาศึกษาต่อ)นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

นางสุรีย์ จันทร์สงคราม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961203

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202

 

 

นางสาวพนิตนาฏ ผสมทรัพย์
ครูปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

นางสาวปวีณา นัยนิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 055-961143

ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

   

นางสาวอนงนาฎ ม่วงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-962244
ปฏิบัติงานเลขานุการรองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

- ว่าง -
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ -

   

 

นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

     

 

นางสาวปรารถนา มากศรทรง
ลูกจ้างรายวัน
(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
โทรศัพท์ 055-961148