ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองอธิการบดี

นางนิพัทธ์ เกษาพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055 -961200

งานอำนวยการ

นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
โทรศัพท์ 055-961203

 

งานศิลปวัฒนธรรม

นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 055-961201

 

งานพัฒนานวัตศิลป์

นายอิทธิชัย อ่อนน้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์
โทรศัพท์ 055-961208

 

หน่วยอำนวยการ
หน่วยวิจัยและสารสนเทศ
หน่วยเผยแพร่วัฒนธรรม
หน่วยพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
หน่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ว่าที่ร.ต.ขัณฑพงศ์ เนื่องโนราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961148

 

นางสาวจรินทร เสโตบล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 055-961205

 

นายบรรจง นุ่มนวล
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
โทรศัพท์ 055-961207

 

นางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

 

นางสุภมาศ อ่ำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 055-961206

 นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961143

 

นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202

 

นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207

 

 
นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961218

 


นางสุรีย์ จันทร์สงคราม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961143

นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-961202

นางสาวปรารถนา มากศรทรง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961205

 

นางสาวพนิตนาฏ ผสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961217


นางสาวปวีณา นัยนิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 055-961148

ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961207


นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206
( ช่วยราชการ )

 

นายธนวัฒน์ สิงหเดช
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานขายและสินค้าคงคลัง)
NU Souvenir and Textiles
โทรศัพท์ 055-961204

นางสาวจันทรรัตน์ สุขแสงนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961143

นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055-961207

   


นางสาวสุมิตา กังวานวัฒนานุกูล
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี)
NU Souvenir and Textiles

โทรศัพท์ 055-961204

นางสาวอนงนาฎ ม่วงเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-962244
ปฏิบัติงานเลขานุการรองอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

นางสาวธัญญธร จันทะวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-961206

   

 

นายอาทิตย์ ดำมินเศก
พนักงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)
โทรศัพท์ 055-961148