ระบบสารสนเทศช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ระบบสารสนเทศช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติความเป็นมา

ระบบสารสนเทศช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

       วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในรูปแบบ Web Browser และ Responsive Web

2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

3. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

       4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง