ระบบสารสนเทศช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ระบบสารสนเทศช่างสิบหมู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร