ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานสำหรับกลุ่มทอผ้าในเขตภาคเนือตอนล่าง

คลิกที่ Google Maps รูปคน

จะบอกถึงกลุ่มทอผ้าในแต่ละที่และ

สามารถค้นหาเส้นทางไปยังกลุ่มทอผ้า

โดยคลิกขอเส้นทางที่ป้ายแสดงขึ้นมา