กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อยู่ในฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อเข้าสู่ Journal NUKS

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

variety of arts and culture

นานาศิลปวัฒนธรรม

Publications

เอกสารเผยแพร่ทำนุบำรุงฯ

Format document

แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

Meeting document

เอกสารการประชุมทำนุบำรุงฯ

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

Read More

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านทำนุฯ

Read More

วิดีทัศน์

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์