กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ไทยทรงดำ : สืบสานสองปาน”

📣📣📣 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ไทยทรงดำ : สืบสานสองปาน”
(Black Tai Exhibition: Passing on values to the next generation) 

A4-(6)A5

👉 👉 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรภายในงานประกอบไปด้วย

📌 การเสวนาในหัวข้อ “ไทยทรงดำ : สืบสานสองปาน” วิทยากร โดย อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย (ผู้ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา) ,แกนนำเยาวชนกลุ่มไปกะเล้ามาเล้ (ผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา (ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ)

📌 นิทรรศการนำเสนอวิถีชีวิตไทยทรงดำตั้งแต่การเกิดจนถึงการตาย โดยผ่านกระบวนการส่งต่อองค์ความรู้จากคนสองวัย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง และเผยแพร่ออกมาในรูปแบบนิทรรศการ และการจัดเสวนาเล่าผ่านมุมมองศาสตร์และศิลป์ทางวิชาการ

🔴 หมายเหตุ 🔴 ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง โดยแสดงหลักฐานประวัติการรับวัคซีนในหมอพร้อม และผลตรวจ ที่จุดลงทะเบียน
🌐 ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ  //forms.gle/CR1pRTw6JhZ8rveE8 click  ☎️ ติดต่อสอบถาม 055961206