กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ“ไทยทรงดำ: สืบสานสองปาน”

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการ“ไทยทรงดำ: สืบสานสองปาน” (Black Tai Exhibition: Passing on values to the next generation) โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และนางสาวปราง ปิงเมืองเหล็ก ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยเครือข่ายหน่วยงานราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานในครั้งนี้

     นิทรรศการ “ไทยทรงดำ: สืบสานสองปาน” (Black Tai Exhibition: Passing on values to the next generation) เป็นการนำเสนอวิถีชีวิตไทยทรงดำตั้งแต่การเกิดจนถึงการตาย โดยผ่านกระบวนการส่งต่อองค์ความรู้จากคนสองวัย  เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง และเผยแพร่ออกมาในรูปแบบนิทรรศการ และการจัดเสวนาเล่าผ่านมุมมองศาสตร์และศิลป์ทางวิชาการ

    ภายในงานมีเสวนาในหัวข้อ “ไทยทรงดำ: สืบสานสองปาน” โดย อาจารย์ถนอม คงยิ้มละมัย ผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญา นางสาวเบญจพร หวลระลึก แกนนำเยาวชนกลุ่มไปกะเลามาเล้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ

     นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำให้คงอยู่ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตไทยทรงดำในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ

     โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจรับชมนิทรรศการจะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 1206