กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

ต้อนรับนำชม คณะผู้บริหาร ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร

      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าชมหอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ห้อง Museum Shop และห้องนิทรรศการหมุนเวียน ณ ชั้น 3 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร