กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 4

     ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ภาคเหนือ รุ่นที่ 4 โดยมีทีม Centaurs เป็นเจ้าภาพ Synergy ในการเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมบนผืนผ้า และเลือกซื้อสินค้าจากศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร #CIM NORTH4 #Centaurs #Synergy