กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงกลาง จังหวัดสุโขทัย

 

   เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านดงกลาง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 81 คน ในการเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ คณะอาจารย์และนักเรียน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทุบดอกไม้ ลายกระเป๋า ซึ่งเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมของเส้นทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกเพศทุกวัย