กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

ต้อนรับนำชมนิสิตคณะมนุษยศาสตร์

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด และนิสิต  รายวิชาโทคติชนวิทยากับการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 2 จำนวน 13 คน ในการเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร และหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร