กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บุคลากรบรรยายนำชมพิพิธภัณฑ์ผ้า

บุคลากรบรรยายนำชมพิพิธภัณฑ์ผ้า เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำสื่อการสอนด้านวิถี วัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน

24591

     เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางสาวทัตทริยา เรือนคำ บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ Mr. Jehoiade Ragas Rabaya อาจารย์จากสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการบันทึกเทปเพื่อจัดทำวีดิทัศน์บรรยายนำชมภาคภาษาอังกฤษ เป็นสื่อการสอนด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วยการศึกษา เรียนรู้วิถี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดผ่านผืนผ้า รวมถึงเทคนิค กระบวนการทออันแตกต่าง หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม จากร้านจิตรลดา โครงการในพระราชดำริ ที่ทรงฟื้นฟู อนุรักษ์ ให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของผ้าทอไทย ส่งเสริมให้มีการทอผ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กระทั่งได้รับความสนใจและยอมรับในวงการผ้าทอสากล