กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

นิทรรศการภาพถ่าย “The art of korea”

นิทรรศการภาพถ่าย “The art of korea”
สะท้อนธรรมชาติ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

2104595 2104596

      เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “The art of korea” ขึ้น ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี

     นิทรรศการภาพถ่าย “The art of korea” เป็นการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายฝีมือของนิสิตปริญญาเอกภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพจากภายนอก เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในองค์คามรู้นั้น ๆ ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอผลงานศิลปะออกมาอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความงามของธรรมชาติ สภาพแวดล้อม แสง สี สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

     ขอเชิญชื่นชมผลงานภาพถ่ายสะท้อนมุมมอง เรื่องราวต่าง ๆ ในประเทศเกาหลี ในนิทรรศการภาพถ่าย “The art of korea” ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ศกนี้
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘