กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition”

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition”

12052559 120525591

     สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมศิลปนิพนธ์ “ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition” ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี

     พบกับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ จำนวน ๖๙ ชิ้น ฝีมือของนิสิตชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๒๓ คน สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สร้างสรรค์จากทักษะความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความชำนาญ ตามแนวทางอิสระส่วนบุคคล สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบัน  “ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition” จัดแสดงตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘