กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินเดียและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินเดียและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศึกษา เยี่ยมชม เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร

     บุคลากรสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษา ชื่นชมกระบวนการผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหม นิทรรศการจัดแสดงผ้า และสนุกสนานกับการมัดย้อมผ้าเช็ดหน้า ในกิจกรรมมัดลายใส่ผืนผ้า

120525591531

    –  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก AVIT Vinayaka Missions University เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร และ AVIT Vinayaka Missions University) โดยครั้งนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินเดีย ช่วงนักศึกษาอินเดียเยือนไทย

120525591530
     – วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ในรายวิชาศิลปะการออกแบบสิ่งทอ และรายวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษา เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอ นำไปใช้ในรายวิชาต่อไป