กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

“ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition”

“ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition”
นวัตกรรมแห่งศิลปะ

130525591558 130525591559 130525591560

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมศิลปนิพนธ์ “ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี

     พบกับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะสื่อสมัยใหม่ ด้วยจินตนาการของนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒๓ คน อันเป็นการบูรณาการ สั่งสมความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษา สร้างสรรค์ แสดงออกถึงความประทับใจ แรงบันดาลใจ และความรู้สึกนึกคิดต่อเหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ สะท้อนภาพสังคมปัจจุบัน

     วิจิตร อลังการ ตระการตา กับการเปิดวิสัยทัศน์งานศิลปะ ด้วยกลวิธีการประยุกต์ ผสมผสานสื่อและวัสดุต่าง ๆ ก้าวข้ามกรอบของศิลปะแบบเดิม ออกมาเป็นผลงานศิลปะแนวใหม่ ไร้ขีดจำกัด จำนวน ๖๙ ชิ้น เช่น การนำเศษผ้าสีสัน ลวดลายต่าง ๆ มาเย็บ ปัก กลายเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสม “ความประทับใจจากใต้ท้องทะเล”, การใช้สีอะครีลิคจุดบนผ้ามัดย้อม ในรูปทรงภาพเขียนผนังถ้ำ สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในชนบท, สีน้ำมันบนผ้ายีนส์ ถ่ายทอดเรื่องราวคตินิยมทางไสยศาสตร์การเมืองในสังคมไทย, การเชื่อมเหล็กประกอบกระดาษสา แสดงถึงความสมบูรณ์ ความเบ่งบานของพืชพรรณต่าง ๆ สร้างความยินดีและอิ่มเอมใจ, การใช้วัสดุสำเร็จรูป เช่น ของเล่น ตุ๊กตา ถังแกลลอนเหล็ก มาประยุกต์ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ เช่น กระดาษพ่นสี เศษไม้ อลูมีเนียม ลอบดักปลา สังกะสี เปเปอร์มาเช่ ร้อนเรียงเป็นเรื่องราวความผันแปรของวิถีชีวิตชาวนาไทยที่ถูกกลืนกินด้วยระบบทุนนิยม, การนำเม็ดเงินและแผ่นอลูมิเนียม ผสมผสานกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ก่อเกิดเป็นลวดลายล้านนาบนผืนผ้า ฯลฯ

     ร่วมเป็นกำลังใจให้เยาวชนที่พร้อมก้าวสู่การเป็นศิลปินรุ่นใหม่ ในนิทรรศการศิลปกรรมศิลปนิพนธ์ “ART.FOUR.VIEWS Art Thesis Exhibition” ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘