กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จากผลงานวิจัย สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรม

จากผลงานวิจัย สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงศิลปวัฒนธรรม
รูปแบบ Culdutainment ณ ตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย

170525591008 170525591009

     เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ ณ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาศักยภาพและการพัฒนาสถานที่ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “Culdutainment” คือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่มีทั้งความรู้และความสนุกสนาน โดยการค้นหาตำนาน ความเป็นมาของตำบลทุ่งหลวง เพื่อให้ก่อเกิดเอกลักษณ์ อันจะนำไปสู่กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
     – การสืบค้นองค์ความรู้เรื่องเครื่องปั้น ดินเผาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสู่ปัจจุบัน โดยหาอัตลักษณ์ ตัวตน สร้างสินค้าทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงระหว่างวิถีชุมชนกับตลาดการท่องเที่ยว
     – การศึกษาคัมภีร์ใบลาน ณ วัดดุสิตตาราม
     – การจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภายใน วัดลาย ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เช่น ถ้วย ชาม หม้อ ไห เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ พระเครื่อง เป็นต้น
     – การบริหารจัดการโฮมเสตย์บ้านทุ่งหลวง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ๙ หลัง ให้เป็นระบบ ได้มาตรฐาน พร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงพื้นบ้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ระบำชาวดิน การคัดสรรอาหารพื้นบ้าน เช่น สเริ่มไก่ น้ำพริกปลาย่าง ขนมพับ เป็นต้น
     – การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งหลวงสู่ประวัติศาสตร์สุโขทัย ยุครอยต่อ”ก่อนรุ่งอรุณแห่งความสุข” ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลก
ภายหลังจากการลงพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การมอบหมายงาน และเตรียมลงพื้นที่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้