กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

011160

0111601

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยนเรศวรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)” ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓

0111602

     งานนี้ทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ พร้อมด้วยภาพและข้อมูล ได้แก่ นามมหาวิทยาลัยนเรศวร นามพระราชทานลำดับที่ ๗, พระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง, พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร กับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่, มหาวิทยาลัยนเรศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

0111603

     นิทรรศการครั้งนี้นอกจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกองอาคารสถานที่ โดยมีงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการ