กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

นำร่อง ๗ โรงเรียนภาคเหนือตอนล่างเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์

061117

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำร่อง ๗ โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง…สร้างมิติใหม่และโมเดลต้นแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น