กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เล่าอารยธรรม…ผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาโนเทคโนโลยี

281260

ผลงานความก้าวหน้า ความสำเร็จของโครงการวิจัย การพัฒนาสินค้าพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประเภทโครงการ Start-Up โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร