กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ความเป็นมาของวันครู

161613

สานความรู้ ความคิด ให้ศิษย์มั่น
เพาะบ่มฝัน ปั้นจริยา ค่าชีวิต
รู้จักใช้ รู้จักทำ นำถูกผิด
ตราตรึงจิต นิจนิรันดร์ อันคุณครู
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร