กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ ๑ จัดฐานกิจกรรมเสริมสร้างการสื่อสารและความสามัคคี

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ ๑
จัดฐานกิจกรรมเสริมสร้างการสื่อสารและความสามัคคี

080263

080264

     เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ ๑ โดยมีพลโทกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมาฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการ

     ทั้งนี้ทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมจำนวน ๒ ฐานคือ การต่อจิกซอและฐานลำเลียงไข่มดแดง โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี ประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมกันคิด สร้างสรรค์ สานพลัง เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ในการกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในระดับจังหวัดให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูล/ภาพโดย นายณัฐชัย เกตุสุวรรณ นิสิตฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร