กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บรรยาย “การเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์” และสาธิต “กระบวนการผลิตผ้ามัดย้อมเพื่อการวิจัย” ให้แก่นิสิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปรับประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการ

บรรยาย “การเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์” และสาธิต “กระบวนการผลิตผ้ามัดย้อมเพื่อการวิจัย”
ให้แก่นิสิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปรับประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการ

15026101

15026102

      เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ รายวิชาพิพิธภัณฑ์การศึกษาและการจัดแสดงนิทรรศการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการนำของดร.กอบสุข คงมนัส อาจารย์ผู้สอน ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยการบรรยาย “การเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์” โดยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ จากนั้นเป็นการศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ชมนิทรรศการผ้าไทครั่ง ไทดำ พิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรลดา และการสาธิตการทอผ้า ปิดท้ายด้วยการลงมือปฏิบัติ “กระบวนการผลิตผ้ามัดย้อมเพื่อการวิจัย” โดยการนำผ้าเช็ดหน้าสีขาวมามัดย้อมเป็นสีสันลวดลายต่าง ๆ

       กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นิสิตได้รับความรู้จากการเรียนนอกสถานที่ และสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนเชิงบูรณาการทางศาสตร์สังคมและการศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป