กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ศิลปะ ภาษา พุทธศาสนา วิทยาศาสตร์ ในนิทรรศการ “ปรากฏการณ์แห่งจิตจากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”

ศิลปะ ภาษา พุทธศาสนา วิทยาศาสตร์
ในนิทรรศการ “ปรากฏการณ์แห่งจิตจากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”

 21036101

     เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ “ปรากฏการณ์แห่งจิตจากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี

21036102

     ผลงานศิลปะชุดนี้เกิดจากกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจุด เส้น สาย แสง เงา ที่เชื่อมโยง ผสมผสาน หล่อหลอมเรื่องราวของศิลปะ บทกวี พุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ อันเป็นศาสตร์ต่างแขนงได้อย่างน่าทึ่ง

      “นิทรรศการครั้งนี้เป็นการทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะรูปแบบใหม่ โดยนำกระบวนแบบศิลปะ ๒ ประเภทที่มีคุณลักษณะคล้ายกันและแตกต่างกัน มาบูรณาการประยุกต์เข้าด้วยกัน ให้เกิดเอกภาพที่เหมาะสมลงตัว ได้แก่ ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรม วาดเส้น และกวีนิพนธ์ประเภทโคลง กาพย์ กลอนสุภาพ”

      “ที่เหนือไปกว่านั้นคือ มีการเชื่อมโยงทัศนศิลป์และกวีนิพนธ์เข้ากับรากฐานความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด มีคำว่าพุทธธรรมอย่างชัดแจ้ง ทั้งยังมีความพิเศษขยายพรมแดนของการวิจัยสร้างสรรค์ในทางทัศนศิลป์ ไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราววิทยาศาสตร์ทาฟิสิกส์ควอนตัม โดยอาศัยแบบสัญลักษณ์ โครงสร้างภาพเกี่ยวกับอะตอม นิวตรอน และอิเล็กตรอน”

      ผลงานควอนตัมฟิสิกส์ร่ายรำ, ควอนตัมฟิสิกส์ถึงจิตสังขาร, ควอนตัมฟิสิกส์ถึงพุทธธรรม, วิปัสสนาภูมิ, แรงบันดาลใจแห่งพุทธธรรมถึงควอนตัมฟิสิกส์สู่ธาตุรู้, จินตภาพควอนตัมฟิสิกส์สู่นามรูปมนุษย์…ฯลฯ นับเป็นหนึ่งนวัตกรรมต้นแบบของการสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ไร้รูปแบบ กรอบตายตัว ที่ร้อยเรียงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการของศิลปิน สื่อสารเรื่องราว สถานการณ์ความเป็นไปในสังคม

      นิทรรศการการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ “ปรากฏการณ์แห่งจิตจากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม” เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ศึกษา ชื่นชม ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือนมีนาคมนี้ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรโทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘