กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดตลาดนัดสืบสานสงกรานต์ชาติพันธุ์ อบอุ่น งดงาม ตามรอยไทย

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดตลาดนัดสืบสานสงกรานต์ชาติพันธุ์
อบอุ่น งดงาม ตามรอยไทย

11046104

11046101

      เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานตลาดนัด “สืบสานสงกรานต์ชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

11046102
     บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความอบอุ่น ความงดงามในศิลปะ วิถี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่การแต่งกายแบบไทย การจัดจำหน่ายอาหาร งานฝีมือจากนิสิตและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย, นวดแผนไทย, การแสดงและนิทรรศการสงกรานต์จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยนิสิตรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชานเรศวรศึกษา เช่น ม้ง เย้า กะเหรี่ยง ไทพวน ไทดำ ไทใหญ่ ล้านนา โยนกลับแล ตลอดจนชนชาติที่มีความสัมพันธ์กับไทยในยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้แก่ พม่า เขมร มอญ จีน ญี่ปุ่น สเปน, นิทรรศการผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย, กิจกรรมการสอนศิลปะผ้าย้อมครามและตัดเต่ารั้ง, ฟังดนตรีในสวน พร้อมร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอุปนายกและอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พิเศษสุดกับการสาธิตการทอผ้าไหมลวดลายใหม่ “เสลานเรศวร” เพื่อเป็นผ้าทอลวดลายเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำไปแปรรูป ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

11046103
     ตลาดนัด “สืบสานสงกรานต์ชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสาน รวบรวมและจัดแสดงประเพณีสงกรานต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศูนย์กลางภูมิปัญญาที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กว้างขวาง แพร่หลายและยั่งยืนต่อไป

ภาพโดย นเรศ เอี่ยมอินทร์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร