กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เกร็ดอารยธรรม…ตำนานประเพณีการแข่งเรือยาว

140960

มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ…การแข่งเรือเป็นกีฬาพื้นบ้านเก่าแก่ จากหลักฐานพบว่ามีการแข่งเรือกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร