กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญร่วมส่งบทความเผยแพร่ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน Mekong – Salween Civilization Studies Journal

ขอเชิญร่วมส่งบทความเผยแพร่ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน
Mekong – Salween Civilization Studies Journal

05116103. 

      ด้วยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดทำวารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ ๙ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในมิติของศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสาละวิน ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูล TCI ฐานที่ ๑ และกำลังพัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูลอาเซียน (ACI) ฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) ต่อไป

     วารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน รับตีพิมพ์บทความ ๒ ประเภท คือบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น

     ในการจัดเตรียมต้นฉบับนั้น กำหนดให้พิมพ์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ความยาวของบทความไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษเอสี่ พิมพ์หน้าเดียว (นับรวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) รูปแบบตัวอักษรให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตาม Template ที่กำหนดให้ในเว็บไซต์

     การส่งบทความ
๑. จัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ ตามแบบฟอร์มที่วารสารฯ กำหนด จำนวน ๑ ชุด พร้อมด้วยใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวินจำนวน ๑ ชุด

๒. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความลงตีพิมพ์ในระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO) และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
๓. การจัดส่งบทความให้ส่งผ่านระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO)

     จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง – สาละวิน Mekong – Salween Civilization Studies Journal โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๔ – ๖ โทรสาร ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ และ //goo.gl/8p2BbZ