กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

การแสดงเป่าแคนม้ง ณ บ้านน้ำจวง ชาติตระการ พิษณุโลก

07116101

ศิลปะที่สืบทอดจากปู่ย่าตายายจนถึงรุ่นลูกหลาน ด้วยเสียงแคนอันทุ้ม นุ่มหู พร้อมเสน่ห์ ลีลาอันพลิ้วไหว
…ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาวม้ง บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก